KONELİ TARIM VE SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.

BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU

Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama A.Ş. (“KONELİ”) olarak başta temel hak ve özgürlüklerin korunması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması, korunması ve etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi veri sahiplerine kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımaktadır. Şirketimiz Veri Sorumlusu olarak İlgili Kişilerin bu haklarını kullanmalarını sağlamak ve KVKK’nın 10. maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu bilgi edinme başvuru formunu hazırlamıştır.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, KONELİ’ye başvurarak ve ekte yer alan formu doldurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

  1. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,
  2. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz,
  5. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz,
  6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz,
  7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteyebilirsiniz,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz ve
  9. Kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

KVKK’nın 13. maddesi uyarınca, veri sahipleri Şirketimize yapacakları başvurularda taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemlerle iletmelidirler. Bu kapsamda, Şirketimize yapılacak başvurular, işbu form doldurulduktan sonra bir çıktısı alınarak aşağıdaki dört yöntemden biri tercih edilerek tarafımıza ücretsiz olarak iletilebilir.

No.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Yapılması Gereken

1

Veri sahibinin Şirketimize gelerek şahsen başvuru yapması ile (veri sahibinin kimliğini tevsik edici belgeleri yanına bulundurması zorunludur)

Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No:7/2 Selçuklu/KONYA

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

2

Noter yoluyla tebligat

Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No:7/2 Selçuklu/KONYA

Tebligat zarfının üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

3

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı “Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla

[email protected]

E-posta’nın konusu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” olmalıdır.

4

E-posta yöntemiyle

Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanmak suretiyle yazılı olarak iletilmesi

E-posta’nın konusu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” olmalıdır.

Üçüncü kişilerin veri sahipleri adına KVKK m. 11’de düzenlenen bilgi alma hakkını kullanmaları mümkün değildir. Veri sahibinin kendisi dışında bir kişiye ilişkin kişisel verilerle ilgili talepte bulunması için konuya ilişkin olarak veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekaletnamenin ıslak imzalı ve noter onaylı aslı ibraz edilmelidir.

İlgili Kişiler’in talep ettiği işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından KVK Kurumu nezdinde müteşekkil Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK m. 13/2 uyarınca talebin niteliğine göre talebinizin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVKK m. 13 uyarınca yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Veri Sorumlusu:

Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama A.Ş.

Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No:7/2 Selçuklu/KONYA

Tel: +90 332 221 46 99

Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü/ sicil no: 42987

http://www.koneli.com.tr/

 

BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU

Lütfen aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Ad:

 

Soyad:

 

TC Kimlik Numarası:

 

Telefon Numarası:

 

E-posta:

Adres:

Şirketimiz ile olan iş ilişkiniz (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar vb.)

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim:

Başvurunuza ilişkin açıklama ve talebiniz ile ilgili belgeleri bu forma ekleyiniz (Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz):

Lütfen başvurunuza verilecek yanıta ilişkin tercihinizi belirtin:

 □ Adresime gönderilmesini istiyorum.

 □ E-posta gönderilmesini istiyorum.

 □ Elden teslim almak istiyorum.

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için hazırlanmıştır. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak (nüfus cüzdanı vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

Bunun yanında yapılan işin mahiyeti uyarınca gerektiği haller haricinde, lütfen kişisel veri içerikli belge/bilgi paylaşmayınız. Gönderilen belgeler içerisinde kişisel veri olması halinde, lütfen söz konusu belgeden ilgili kişisel veriyi siliniz veya anonim hale getirmek suretiyle paylaşınız. İşin mahiyeti uyarınca gerekmiyor olmasına rağmen paylaşmış olduğunuz kişisel verilere ilişkin hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.   

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)       :

Adı Soyadı                                           :

Başvuru Tarihi                                      :

İmza                                                    :

Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.