ONLİNE ALIŞVERİŞ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

1. Taraflar İşbu Online Alışveriş Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme") www.dogrudangelsin.com internet sitesinin sahibi, Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No:7/2 Selçuklu/KONYA adresinde mukim KONELİ TARIM VE SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş. (Bundan böyle "KONELİ" olarak anılacaktır) ile www.dogrudangelsin.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("ÜYE") arasında  {TARIH} tarihinde akdedilmiştir. 2. Sözleşmenin Konusu İşbu Sözleşme'nin konusu KONELİ TARIM VE SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş. 'nın sahip olduğu internet sitesi www.dogrudangelsin.com 'den ÜYE'nin yararlanma ve kullanma şartlarının belirlenmesidir. 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 3.1. ÜYE www.dogrudangelsin.com internet sitesini kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ÜYE sorumlu olacaktır. 3.2. ÜYE, www.dogrudangelsin.com internet sitesinde başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. 3.3. ÜYE, www.dogrudangelsin.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı herhangi bir amaç için kullanamaz. 3.4. www.dogrudangelsin.com internet sitesinde ÜYE'ler tarafından beyan edilen, yazılan fikir ve düşünceler ve kullanılan ifadeler münhasıran ÜYE'lerin kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca ÜYE sorumludur. Bu görüş ve düşüncelerin KONELİ ile hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. KONELİ ‘nin, ÜYE'nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişi veya kurumların beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle ÜYE'nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 3.5. ÜYE, www.dogrudangelsin.com internet sitesine ÜYE olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve KONELİ 'nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları defaten ve nakden tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. 3.6. ÜYE'nin KONELİ internet sitesinden aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran ÜYE'ye aittir. ÜYE bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez. Şifrenin kullanımına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk ÜYE'ye aittir. 3.7. KONELİ, ÜYE verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve ÜYE yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır. ÜYE, www.dogrudangelsin.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden KONELİ'den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 3.8.ÜYE, başka internet kullanıcılarının bilgilerine ve yazılımlarına izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi halde, bu nedenle doğacak hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ÜYE'ye aittir. 3.9. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ÜYE, bu nedenle doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını ve KONELİ'i bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan ari tutacağını ve bunlara karşı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. 3.10.KONELİ'in her zaman tek taraflı olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin ÜYE'nin ÜYE'liğini askıya alma veya sonlandırma ve ÜYE'ye ait tüm veri, belge ve dosyaları silme hakkı mevcuttur. 3.11. www.dogrudangelsin.com internet sitesi tasarım ve yazılımı ile ürünlere ait metin ve görsel içeriklere ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları KONELİ'nın mülkiyetinde olup, bunlar ÜYE tarafından KONELİ'nın yazılı izni olmaksızın kullanılamaz. 3.12. KONELİ tarafından www.dogrudangelsin.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. 3.13.KONELİ'nın, ÜYE tarafından siteye ya da mobil uygulamaya kayıt formunda yazılmış olan veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, reklam, tanıtım, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ÜYE, işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe KONELİ'nin kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. 3.14. ÜYE yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında KONELİ  markalarının ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında kendisine bilgi ve ilanlar gönderilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE, KONELİ'ye ÜYE olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, KONELİ tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE aksini bildirmediği sürece ÜYE'liği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, KONELİ tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, kısaca herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve KONELİ'yi sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder. ÜYE veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini KONELİ'nın müşteri hizmetlerine iletebilir. 3.15. KONELİ, ÜYE'nin kişisel bilgilerini; a) yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklaması gerektiği durumda, b) 3.13. maddede belirtilen durumlarda, c) ÜYE'nin rızasının bulunduğu takdirde üçüncü kişilere açıklayabilir. 3.16.KONELİ web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda ÜYE, KONELİ web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. 3.17. KONELİ, sitenin içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman internet sitesinde kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını haizdir. 3.18. KONELİ, işbu Sözleşme'nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm ÜYEler için hüküm ifade edecektir. 3.19.KONELİ, işbu Sözleşme uyarınca, ÜYE'lerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme elektronik postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahiptir. ÜYE işbu Sözleşme'yi onaylamakla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesine rıza göstermiş sayılacaktır. ÜYE elektronik posta ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda KONELİ Müşteri Hizmetlerine bu talebini ileterek, elektronik posta ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir. 3.13. madde hükümleri saklıdır. 4. Sözleşmenin Feshi Taraflar işbu Sözleşme'yi karşı tarafa yapacağı tek taraflı bir bildirimle her zaman feshedebilirler. ÜYE, sözleşmenin feshi ve işbu üyelik sözleşmesindeki diğer hükümler nedeniyle herhangi ad ve nam altında hiçbir hak ve alacak talebinde bulunamaz. 5. İhtilafların Hali İşbu sözleşme ÜYEnin, ÜYEliğini iptal etmesi veya KONELİ tarafından ÜYEliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. KONELİ, ÜYEnin "üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda ÜYEnin ÜYEliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. 6. İhtilafların Hali İşbu Sözleşme ile bağlantılı veya işbu Sözleşme'den doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünde Konya Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 7. Yürürlük ÜYE'lik kaydı, ÜYE'nin işbu Sözleşme'de yer alan tüm maddeleri okuması ve kabul etmesiyle gerçekleşir. İşbu Sözleşme ÜYE'nin ÜYE olduğu anda akdedilmiş ve yürürlülüğe girmiştir.

Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.